Handelsbetingelser

Disse generelle betingelser for Tea Solutions ApS (leverandøren) gælder for alle salg, abonnementer, drift og leverancer leveret af leverandøren med mindre disse udtrykkeligt er fraveget ved skriftlig aftale.

Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til ydelsen fra kundens side anført i f.eks. kundens ordrebekræftelse eller i kundens indkøbsbetingelser er ikke en del af parternes aftale med mindre, at leverandøren udtrykkeligt og skriftligt har erklæret sig indforstået med dette.

Parternes aftale reguleres således af leverandørens tilbud eller arbejdsbeskrivelse og disse generelle betingelser, såfremt der ikke foreligger udtrykkelig skriftlig aftale om andet.

Såfremt bestilte produkter, licenser mv. ikke længere produceres eller uden uvæsentlig ulempe for leverandøren kan fremskaffes er leverandøren berettiget til at foretage ændringer i de bestilte produkter, licenser mv., såfremt dette kan ske uden ulempe for kunden.

1. Tilbud & aftale

1.1 Tilbud er bindende for leverandøren i 30 dage fra tilbudsgivning, hvis ikke andet er oplyst.

1.2 Aftale er først endelige indgået når leverandøren modtager skriftelig accept af tilbud eller accept via e-mail.

1.3 Tilbuddet er betinget af:
- Arbejdsprocesser kan bearbejdes som forudsat i tilbuddet.
- Det af kunden eventuelle fremsendte materiale svarer overens med leverandørens afgivede tilbud.

1.4 Såfremt dette ikke er tilfældet, kan leverandøren vælge enten at annullere aftalen uden, at kunden har krav på erstatning eller bod eller vælge at udføre opgaven med de ændringer der kræves samt kræve betaling for disse ændringer som ekstraarbejde.

1.5 I tilbuddet er alene indeholdt ydelser, der udtrykkeligt er nævnt i tilbuddet.

2. Priser

2.1 Alle priser oplyses eksklusiv den til enhver tid gældende moms.

2.2 Alle priser er forbeholdt prisændringer og trykfejl. Enhver væsentlig prisændring samt trykfejl meddeles straks kunden.

2.3 Udover den aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for
- Ekstra timeforbrug som følge af forhold hos kunden, eksempelvis - men ikke begrænset til - som følge af rettelser eller ændringer fra kundens side, der ligger uden for tilbuddet og forsinkelse fra kundens side. Dette ekstra timeforbrug faktureres efter medgået tid efter den til enhver tid gældende prisliste
- Bestilling/Tilkøb af ydelser eller produkter/moduler, der ikke i forvejen indgår i tilbuddet eller som er nødvendigt for leverandørens udførelse af sin ydelse.
- Omkostninger forbundet med udførelse af opgaven, herunder transport, ophold og forplejning.

3. Underleverandører

3.1 Leverandøren er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføres af underleverandør.

4. Levering & forsinkelse

4.1 Levering finder sted ifølge aftale indgået herom.

4.2 Leveringstidspunkt kan fra leverandørs side dog udsættes som følge af forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:
- Forhold af enhver art, som leverandøren ikke på tidspunktet for tilbuddet burde have forudset, eksempelvis - men ikke begrænset til - servernedbrud, forhold hos leverandørens eventuelle underleverandører herunder konkurs, udsolgte produkter, force majeure lignende forhold mv.

4.3 Ved sådanne forsinkelser har leverandøren ret til at forlænge leveringstiden med levering inden for en af leverandøren fastsat realistisk tidsramme.

4.4 Såfremt der ikke er aftalt et tidspunkt for levering, leveres produktet hurtigst muligt.

4.5 Leveringen regnes for gennemført, når det bestilte, er overleveret til kunden. Overleveringens art og omfang afhænger af det leveredes omfang og kompleksitet. Overleveringen vil typisk være i form af en e-mail, der forklarer, at det bestilte er færdigt, leveret, udgivet, offentliggjort eller på anden måde afsluttet.

4.6 Kunden kan ikke gøre noget krav gældende mod leverandøren for forsinkelse - hverken ved bod eller erstatning.

4.7 Såfremt uforudsete forhold vanskeliggør eller umuliggør projektets gennemførelse forbeholder leverandøren sig ligeledes ret til at annullere projektet og herefter fakturere kunden for de allerede leverede handelsvarer og serviceydelser efter de gældende prislister. Kunden kan ikke gøre noget krav gældende overfor leverandøren på grund af leverandørens annullering.

4.8 Hvis den endelige aflevering udskydes i mere end 30 dage som følge af forsinkelser forårsaget af leverandøren eller dennes underleverandører, kan kunden skriftligt annullere aftalen mod at betale de handelsvarer og serviceydelser, som leverandøren har leveret eller udført til og med tidspunktet for en sådan annullering. Annullering kan dog alene ske, hvis forsinkelsen skyldes grov uagtsomhed fra leverandørens side. Forsinkelse af eventuelle delleveringer giver ikke adgang til at annullere aftalen.

5. Betaling

5.1 Betaling skal ske senest 8 dage fra fakturadato (forfaldsdato). Leverandøren forbeholder sig ret til at fakturere a conto for allerede udført arbejde/serviceydelser efter leverandørens ønske.

5.2 Såfremt kunden ikke efter skriftligt påkrav med 5 dages varsel har betalt leverandørens tilgodehavende, er leverandøren i sin ret til at lukke kundens abonnementer. Leverandøren kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for tab i forbindelse med en evt. lukning.

5.3 Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger for eventuelle modkrav, der ikke skriftligt er anerkendt af leverandøren.

6. Abonnement & opsigelse

6.1 Abonnementer indgås på vilkår beskrevet i tilbud, ordre eller velkomstbrev.

6.2 Abonnementer tiltrædes ved accept af afgivede tilbud.

6.3 Abonnementer løber i den periode, der fremgår af tilbud samt ordre - typisk 12 måneder, og forlænges automatisk med samme varighed, såfremt der fra kundens side ikke foreligger en skriftlig opsigelse.

6.4 Abonnementer skal opsiges skriftligt med 1 måneds varsel før udgangen af indeværende abonnementsperiode.

6.5 Abonnementer på webhosting inkluderer som standard 5GB diskplads og 2GB trafik pr. måned.

6.6 Abonnementer faktureres ligeledes i henhold til punkt 5.

7. Ophavsret

7.1 Kunden har en ikke-eksklusiv rettighed til de af leverandøren på enhver måde udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale, kildekode m.m. i forbindelse med et projekt med mindre andet skriftligt er aftalt. Leverandøren kan til enhver tid anvende de af leverandøren eller dennes underleverandørers udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale, kildekode mv. til at løse opgaver for andre kunder.

7.2 Leverandøren forbeholder sig retten til at benytte det producerede som reference i forbindelse med markedsføring, samt at påføre produktionen et produktionssted. På websites vil dette være i form af et link til leverandørens hjemmeside.

7.3 Leverandøren har intet ansvar i tilfælde af mangel på ophavsrettigheder på det af kunden evt. fremsendt materiale, der ønskes integreret designmæssigt el. lign, hvorfor dette alene på enhver måde er et ansvar for kunden.

8. Drift

8.1 Kunden er selv på enhver måde ansvarlig for løbende at tage backup af egne webdata, det være sig filer, databaser mv. med mindre en backupaftale er lavet med leverandøren. Leverandøren kan ikke på nogen måde stilles til ansvar for tab af data uanset grund til disse datatab.

8.2 Leverandøren tilstræber, at alle systemer er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. Leverandøren er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt.

8.3 Leverandøren er dog på ingen måde skyld i driftsforstyrrelser, der ikke skyldes leverandørens forhold eksempelvis - men ikke begrænset til - servernedbrud, forhold hos leverandørens eventuelle underleverandører herunder konkurs, udsolgte produkter, force majeure lignende forhold mv.

8.4 Alene kunden er ansvarlig for, hvad kunden ligger ind af materiale på website i form af billeder, filer, videoer mv. samt hvad kundens website anvendes til, eksempelvis - men ikke begrænset til - link med krænkende indhold. Ligeledes er det alene et ansvar for kunden, at kunden har ophavsrettighederne og enhver anden ret til det materiale, der ligges på kundens website, ligesom alene kunden har ansvaret for, at materialet mv. på kundens website ikke krænker 3. mands rettigheder eksempelvis - men ikke begrænset til - ved domænekrænkelser.

9. Browsere, kompatibilitet & funktionalitetstest

9.1 Webopgaver løst af leverandøren er kompabilitets- og funktionstestet i versioner af Internet Explorer, Edge, Chrome, Safari og Firefox, som på overleveringsdatoen udgør mere end 2% af det danske browsermarked jf. FDIMs statistik. Alle browsere skal have JavaScript aktiveret. Internet Explorer 8 understøttes ikke.

9.2 Opgaver løst af leverandøren understøtter generelt skærmopløsninger på 1024 x 768 px eller højere. Ved responsive design løsninger understøttes Smartphones: 768 px og mindre, Tablets: 768 px og højere, Standardskærm: 992 px og højere samt Stor skærm: 1200 px og højere.

9.3 Leverandøren kan ikke på nogen måde stilles til ansvar for ændringer i funktionalitet, udseende eller kompatibilitet forårsaget af browser plugins eller software installeret på slutbrugernes systemer, hvilket således på enhver måde er kundens egen risiko.

10. Mangler

10.1 I tilfælde af mangler ved det leverede, har leverandøren intet ansvar, hvor manglen skyldes forhold, der ikke kan påregnes leverandøren som værende groft uagtsomme. Leverandøren har således blandt andet intet ansvar for forhold som leverandøren ikke er herre over, herunder - men ikke begrænset til - servernedbrud eller manglende internetopkobling skyldende fejl fra tjenesteudbyders side, tilfælde af arbejdsstrejker eller konflikter, forhold hos underentreprenør, herunder dennes konkurs eller ophør mv.

10.2 Såfremt leverandøren har et ansvar er dette ansvar begrænset til det beløb, der er faktureret for pågældende ydelse eller vare, der forårsagede skaden/tabet, eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.

10.3 Leverandøren er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for kunden for driftstab, tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om leverandøren er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

10.4 Leverandøren fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med funktionaliteten ved brugen af 3. part systemer.

10.5 Det påhviler kunden straks ved leveringen at foretage sædvanlige undersøgelser af det leverede, herunder om der er fejl og mangler. Reklamationer skal ske skriftligt og under alle omstændigheder senest 30 dage efter levering. Reklamationer skal klart beskrive, hvori manglen består samt bilægges eventuel dokumentation.

10.6 Mangler, der burde have været opdaget i forbindelse med Købers undersøgelsespligt, kan ikke påberåbes efter udløbet af overstående frister.

10.7 Kunden indestår for at ethvert materiale mv., der er leveret af kunden, er uden mangler. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan leverandøren efter eget valg kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler og/eller opsige aftalen og annullere projektet og herefter fakturere kunden for de allerede leverede ydelser. Kunden kan ikke gøre noget krav gældende overfor leverandøren som følge heraf.

10.8 Hvis projektet indeholder ændring/udvidelse af eksisterende udstyr/programmer, er leverandørens ansvar herfor begrænset til selve ændringen/udvidelsen herunder de direkte forbundne serviceydelser. Skulle en sådan ændring eller udvidelse vise sig uanvendelig eller uhensigtsmæssig, er leverandørens ansvar i den forbindelse begrænset til at bringe udstyret tilbage til den tilstand, det forefandtes i før ændringen/udvidelsen. Ethvert indgreb i eksisterende udstyr/programmer forudsætter, at kunden har erhvervet de nødvendige tilladelser, rettigheder mv. fra 3. mand. Det er til enhver tid kundens ansvar at sådanne tilladelser, rettigheder mv. foreligger forud for ændringer eller udvidelser af eksisterende udstyr.

10.9 Eventuel udbedring eller omlevering medfører ikke at reklamationsperioden forlænges. Leverandøren er fritaget for enhver forpligtelse i relation til det leverede - herunder for krav efter lov om produktansvar - i det omfang kunden uden skriftlig samtykke fra leverandøren foretager ændringer i udstyr, programmer, websites eller indlægger/ tilretter andet udstyr eller programmer, der kan øve indflydelse på det leverede. Såfremt sådanne ændringer/ tilrettelser medfører et merarbejde for leverandøren sker der særskilt fakturering for sådant merarbejde.

11. Fortrolighed

11.1 Såvel kunden som leverandøren skal i forbindelse med projektets gennemførelse såvel som efterfølgende udvise fuld diskretion og har tavshedspligt omkring alle fortrolige oplysninger, som erhverves om den anden part i forbindelse med samarbejdet, ligesom enhver af parterne ikke har adgang til at benytte den anden parts erhvervshemmeligheder og fortrolige oplysninger, som parten har fået kendskab til.

11.2 Tilbud og aftale må ikke videregives eller vises til 3. part uden skriftlig accept af leverandøren.

12. Tvist

12.1 Enhver tvist mellem parterne afgøres efter leverandørens valg af Retten i Herning eller ved Voldgift.

13. Ændringer I handelsbetingelser

13.1 Leverandør forbeholder sig ret til en hver tid, at ændre indholdet af handelsbetingelserne uden forudgående varsel.